Verkoopsvoorwaarden

 

Art. 1 Toepassingsgebied: Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten tussen New Senses en de opdrachtgever, welke hoedanigheid deze ook bezit. Bovendien maken zij in ieder geval deel uit van alle mondelinge, schriftelijke en e-mail aanbiedingen en mededelingen door New Senses aan de opdrachtgever. De toepasselijkheid ervan sluit tevens automatisch de toepassing van alle andere factuurvoorwaarden van de opdrachtgever uit. Een eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen brengt geenszins de nietigheid van de volledige voorwaarden met zich mee.

Art. 2 Totstandkoming van de overeenkomst: Alle overeenkomsten met New Senses komen slechts tot stand nadat New Senses aan de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging heeft verstuurd, of zij de overeenkomst vrijwillig heeft uitgevoerd. Tot dat ogenblik is New Senses in de mogelijkheid geplaatste orders niet uit te voeren zonder dat de opdrachtgever enige schadeloosstelling kan eisen.

Art. 3 Levering en termijnen: De door New Senses vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en mede afhankelijk van de tijdige toelevering van het publiciteitsmateriaal. Eventuele overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven om de bestelling te annuleren, de diensten te weigeren of schadevergoeding te eisen. De leveringstermijn is vermeld onder voorbehoud van onvoorziene verhindering, zoals vertraging buiten de wil van New Senses om, door daden van derden of ieder geval van overmacht waaronder poststaking of slechte bedeling.

Art. 4 Prijzen: De prijzen betreffen de plaatsing van het toegeleverde publiciteitsmateriaal in een advertentiemagazine en de bedeling ervan door de diensten van de Post. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort of verschoven, zal 40% van het normale factuursaldo aangerekend worden ter dekking van de gemaakte kosten. Alle gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief BTW. Zij zijn allesomvattend, behalve bijkomende door de overheid opgelegde lasten en taksen zoals milieutaksen. Deze prijzen blijven ongewijzigd, tenzij omstandigheden buiten de wil van de opdrachtgever deze nopen tot herziening. Als dergelijke omstandigheden worden beschouwd, doch niet limitatief, stijging van de grondstoffen, verhoging van taksen en accijnzen, enz. New Senses zal de opdrachtgever onverwijld inlichten betreffende dergelijke prijsstijgingen, en deze de keuze laten de overeenkomst te ontbinden ingeval zulks resulteert in een prijsstijging van minimaal 5% op de oude verkoopprijs. Bij gebreke aan enige reactie van de opdrachtgever binnen de 8 dagen na bekendmaking zal de opdrachtgever geacht zijn ingestemd te hebben met de geplande prijsstijging.

Art. 5 Betalingsmodaliteiten: Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn de facturen betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum. Ingeval van laattijdige betaling zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling moratoire intresten aangerekend worden tegen de intrestvoet bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimum van 12%. Ingeval van laattijdige betaling zal de schuldenaar naast de moratoire intresten een vergoeding verschuldigd zijn van 15% op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling. Op iedere betaling door de opdrachtgever zullen eerst de intresten en eventuele kosten worden aangerekend en slechts daarna het openstaande kapitaal. New Senses behoudt zich het recht voor om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en/of te verlangen dat de opdrachtgever nog openstaande facturen inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten betaalt alvorens verder te presteren.

Art. 6 Regels betreffende het gebruik van de diensten van New Senses en klachten: Na bespreking van de modaliteiten betreffende de te voeren publiciteit en -zo nodig- na toelevering van het publiciteitsmateriaal zal New Senses tijdig een proefdruk overmaken aan de opdrachtgever ter goedkeuring. Bij gebrek aan schriftelijke reactie binnen 24 uur na het overmaken van de proefdruk wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen hiermee. New Senses zal onverwijld overgaan tot het aanpassen van de proefdruk wanneer haar binnen de 24 uur na het overmaken van de proefdruk schriftelijk opmerkingen zullen toekomen. In geval van klachten of annulatie van de opdracht dient de opdrachtgever zich per aangetekend schrijven te wenden tot de maatschappelijke zetel van New Senses binnen een termijn van 8 dagen na levering van de magazines. Bij gebrek aan schriftelijke en tijdige klacht of annulatie heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde prestaties volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. Het indienen van een klacht ontheft de leverancier niet van zijn betalingsverplichtingen. New Senses is gerechtigd zelf een tekst te bepalen indien de opdrachtgever niet de door hem gewenste tekst aan New Senses heeft doen toekomen, onder handhaving van haar rechten op volledige betaling van de overeengekomen plaatsingsprijs.

Art. 7 Aansprakelijkheid van New Senses: Door de stilzwijgende instemming met de proefdruk wordt New Senses ontslagen van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van, tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. New Senses kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de publicatie van de advertenties.

Art. 8 Intellectuele eigendomsrechten: Op de inhoud van “Ziezo” en de daarin opgenomen gegevens berusten intellectuele eigendomsrechten ten voordele van New Senses. Deze intellectuele eigendomsrechten van het in Ziezo aan de relatie ter beschikking gestelde blijven rusten bij New Senses of haar licentiegevers, zodat de opdrachtgever er geen enkele aanspraak kan op maken, noch voor, noch na de levering van de prestaties. New Senses is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien zij ter goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Elke betwisting inzake reproductierecht schorst de uitvoering van de overeenkomst. Art. 9 Gebruik gegevens: Door de ondertekening van de overeenkomst met New Senses en het uitwisselen van de gegevens voor publiciteitsdoeleinden verklaart de opdrachtgever zich akkoord om deze gegevens conform de toepasselijke wetgeving te gebruiken voor andere doeleinden van prospectie of promotie, nieuwsbrieven, social media en andere media.

Art. 10 Ontbinding-opzegging overeenkomst: New Senses heeft het recht tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan in geval uitzonderlijke omstandigheden, gelijkgesteld aan overmacht, ontstaan buiten haar wil om, iedere verder uitvoering onmogelijk maken. Voorts zal zij tot eenzijdige verbreking kunnen overgaan indien de opdrachtgever te kort schiet in de verplichtingen opgenomen in deze overeenkomst, de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een gerechtelijk akkoord aanvraagt of in vereffening gaat. In dit geval worden alle openstaande, zelfs nog niet vervallen bedragen van rechtswege opeisbaar en dit zonder de noodzaak van een ingebrekestelling. De overeenkomst kan enkel voortijdig opgezegd worden door de opdrachtgever mits het respecteren van een opzegtermijn van 3 maanden en mits het betalen van een schadevergoeding die forfaitair wordt begroot op de afgesproken maandbijdrage gedurende 3 maanden.

Art. 11 Toepasselijk recht-bevoegdheid: Op het gebruik en de levering van alle diensten van New Senses alsmede daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe wettelijk bevoegde rechter van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt.